W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa informujemy, że do końca marca nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę,
jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. Jeśli jest taka możliwość, prosimy samemu podawać stany do czasu unormowania się sytuacji.
Jeżeli nie będziemy mieli możliwości kontaktu z państwem, faktura VAT będzie wystawiana na podstawie średniej z ostatnich stanów.
O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
Numery kontaktowe do inkasentów:
               Teresa: 883394145
              Grażyna : 883394149 
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją  związaną z pandemią koronawirusa informujemy, iż od dnia 16.03.2020r do odwołania
              Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy zostaje zamknięte dla Petentów.
              Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub internetowo.
              tel. 32/4102098; 604167430

                                                                                                                                                                                                                                           
KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w  Nędzy, ul. Nad Sumina 2, 47-440 Nędza.
2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust.1 lit.b, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nędzy oraz inne podmioty upoważnione.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie dłużej niż 6 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

KOMUNIKAT
23.05.2018r

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie  z 
Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2017  poz. 2180 ) od dnia 25.05.2018r do 24.05.2021r  mieszkańców Gminy Nędza i Gminy Lyski obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 
    27.03.2017r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie  z art. 24 ust. 8
oraz ust. 9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2015  poz. 139 )
od dnia 08.04.2017r do 07.04.2018r  mieszkańców Gminy Nędza  obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 01.03.2017r
Komunikat

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy na podstawie Rozporządzenia nr 1/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 styczeń 2017 r. zawiadamia mieszkańców o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej (studnia  S-1 ) na terenie Babic.

Na terenie objętym strefą ochrony pośredniej wprowadza się następujące zakazy:

1.     wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie
        z obowiązującymi przepisami;
2.     rolniczego wykorzystania ścieków oraz stosowania komunalnych osadów ściekowych;
3.     lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;  
4.     mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
5.     stosowanie środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin lub pozwolenia na handel
        równoległy są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
6.     zakaz stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin za wyjątkiem nawozów organicznych;
7.     przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
8.     lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
9.     lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
10.   zakaz budowy dróg klasy: A-autostrady, S-ekspresowe, GP-główne typu przyspieszonego;
11.   lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy studni awaryjnych, zastępczych lub uzupełniających istniejących ujęć
       wód podziemnych);
12.  zakaz magazynowania odpadów;
13.  wydobywanie kopalin;
14.  budowy budynków.

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
Działki nr: 344, 346/2, 346/1, 356, 355, 354, 353, 350, 347, 348, 349, 351/1, 351/2, 357, 358, 359, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 386, 385/3 – część, 385/5, 385/4, 370, 365, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 384/2, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 – część, 509, 499/1, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 485, 484, 374

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej