KOMUNIKAT
23.05.2018r

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie  z 
Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2017  poz. 2180 ) od dnia 11.06.2018r do 10.06.2021r  mieszkańców Gminy Nędza i Gminy Lyski obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 

KOMUNIKAT
13.03.2018r

 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu
15.03.2018r w godzinach od 11:00 do 12:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulic:
Sobieskiego, Konarskiego, Jana Pawła II, Rogol,Wiejska, Rolnicza, Górnicza, Piaskowa, Myśliwska, Pomiarowa, Zaciszna, Strażacka,
z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej.
Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.                        


    27.03.2017r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie  z art. 24 ust. 8
oraz ust. 9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2015  poz. 139 )
od dnia 08.04.2017r do 07.04.2018r  mieszkańców Gminy Nędza  obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 01.03.2017r
Komunikat

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy na podstawie Rozporządzenia nr 1/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 31 styczeń 2017 r. zawiadamia mieszkańców o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej (studnia  S-1 ) na terenie Babic.

Na terenie objętym strefą ochrony pośredniej wprowadza się następujące zakazy:

1.     wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie
        z obowiązującymi przepisami;
2.     rolniczego wykorzystania ścieków oraz stosowania komunalnych osadów ściekowych;
3.     lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;  
4.     mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
5.     stosowanie środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin lub pozwolenia na handel
        równoległy są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;
6.     zakaz stosowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin za wyjątkiem nawozów organicznych;
7.     przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
8.     lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
9.     lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
10.   zakaz budowy dróg klasy: A-autostrady, S-ekspresowe, GP-główne typu przyspieszonego;
11.   lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy studni awaryjnych, zastępczych lub uzupełniających istniejących ujęć
       wód podziemnych);
12.  zakaz magazynowania odpadów;
13.  wydobywanie kopalin;
14.  budowy budynków.

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
Działki nr: 344, 346/2, 346/1, 356, 355, 354, 353, 350, 347, 348, 349, 351/1, 351/2, 357, 358, 359, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 386, 385/3 – część, 385/5, 385/4, 370, 365, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 384/2, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 – część, 509, 499/1, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 485, 484, 374

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej