O naszej działalności

Do zadań realizowanych przez spółkę należy:

 • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
 • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
 • wykonywanie przyłączy wodociągowych,
 • budowa nowych sieci wodociągowych,
 • prowadzenie drobnych remontów kanalizacji deszczowej,
 • przeprowadzanie konserwacji i remontów instalacji wod-kan i c.o.
 • przeprowadzanie konserwacji i drobnych remontów dróg gminnych,
 • świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
 • wykonywanie robót regulacyjno-melioracyjnych,
 • konserwacja zieleni, krzewów i drzew w pasie dróg gminnych,
 • ustawianie znaków oraz ich konserwacja na drogach gminnych,
 • wykonywanie robót ślusarsko-spawalniczych,
 • wykonywanie robót porządkowych,
 • wykonywanie innych robót zleconych przez wójta gminy,

Urządzenia wchodzące w skład wodociągu komunalnego

1.Ujęcie wody składa się z 5 studni głębinowych:

 • studnia Nr 2 o wydajności 3 m3/godz.,
 • studnia Nr 2z o wydajności 13 m3/godz.,
 • studnia Nr S-1 o wydajności 22,7 m3/godz.,
 • studnia Nr I o wydajności 7 m3/godz.,
 • studnia Nr II o wydajności 30m3/godz.

2.Urządzenia uzdatniające wodę:

 • 3 odżelaziacze - filtry zamknięte o wydajności 20 m3/godz. każdy, co daje łączną wydajność 1 440 m3/dobę,
 • 3 odmanganiacze pracujące szeregowo z odżelaziaczami,
 • sprężarka powietrzna VAN CE o wydajności 2 x 16 m3/godz.

3.Pompownia główna I stopnia:

 • zestaw pompowy ZH-JCL Instal Compakt o wydajności 130 m3/godz.,
 • zbiornik wody czystej o pojemności 2 x 250 m3, co daje łączną pojemność 500 m3.

4.Przepompownie sieciowe:

 • w Nędzy przy ul. Źródlanej o wydajności zestawu ZH-JCL wynoszącej 40 m3/godz.,
 • w Górkach Śląskich przy ul. Nad Koleją o wydajności zestawu ZH-JCL wynoszącej 40 m3/godz.,
 • w Szymocicach przy ul. Wiejskiej o wydajności zestawu ZH-JCL wynoszącej 40 m3/godz., zaopatrzona w zbiornik wody o pojemności 100 m3.

5.Sieć wodociągowa o łącznej długości 65,5 km. Sieć wodociągową wykonano z rur PCV i PE o średnicach: Ø90, Ø110, Ø160 i Ø222. Przyłącza wykonane zostały z rur stalowych ocynkowanych i PE o średnicach: Ø32, Ø40, Ø45, Ø63 i Ø75.

Obecnie wodociąg gminny zaopatruje w wodę następujące sołectwa:

 • Nędzę
 • Babice
 • Górki Śląskie
 • Łęg
 • Zawadę Książęcą
 • Ciechowice
 • Szymocice

Technologia pozyskiwania wody Woda wgłębna pobierana z utworu trzeciorzędowego za pomocą 5 studni głębinowych jest poddawana procesowi uzdatniania z uwagi na ponadnormatywną zawartość głównie żelaza i manganu, określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z póź. zm.)

Woda surowa po uzdatnieniu odpowiada warunkom organoleptycznym, fizykochemicznym i bakteriologicznym, które określono jest w ww. rozporządzeniu. Nadzór nad jakością wody pełni Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu. Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. posiada wymagane zabezpieczenia ujęć wody, tj. strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej i zewnętrznej pośredniej. Z uwagi na to, że korzystamy z wód wgłębnych oraz w procesie uzdatniania stosujemy urządzenia hermetyczne - nie zachodzi potrzeba dezynfekcji wody, która wpływa na pogorszenie jej smaku.

Eksploatacja wodociągu komunalnego

Zgodnie z instrukcjami eksploatacji oraz wydanym pozwoleniem wodno-prawnym prowadzona jest eksploatacja urządzeń wchodzących w skład: ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci przesyłowej.

Eksploatacja prowadzona jest siłami własnymi, z wyjątkiem obsługi wąskospecjalistycznej. Do podstawowych czynności eksploatacyjnych należą przeglądy okresowe i remonty zapobiegawcze:

1.Studni głębinowych wraz z urządzeniami mechaniczno-elektrycznymi, obejmujące w szczególności:

 • pomiary lustra wody,
 • pomiary urządzeń elektrycznych,
 • rejestrację danych w książce eksploatacji studni.

2.Urządzeń uzdatniania i przepompowywania wody, obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie dziennego raportu produkcji wody,
 • przeglądy okresowe urządzeń mechaniczno-energetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej,
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń i terenów zielonych.

3.Sieci wodociągowej i przyłączy, obejmujące w szczególności:

 • przeglądy sieci i armatury, tj. zasuw, hydrantów, reduktora ciśnień,
 • okresowe płukania końcówek sieci,
 • okresowe pomiary ciśnień,
 • analizy poprawności działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych wodomierzy,
 • poszukiwanie strat wody,
 • likwidowanie nielegalnego poboru wody,
 • usuwanie powstałych awarii.

4.Przepompowni sieciowych, obejmujące w szczególności:

 • przeglądy poprawności działania aparatury sterowniczej urządzeń mechaniczno-elektrycznych układu hydraulicznego,
 • utrzymywanie czystości,
 • pomiary skuteczności zerowania instalacji elektrycznej.
siedziba przedsiębiorstwa