17.11.2022r

     WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NĘDZA!!

         
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy zawiadamia, że w dniu:

          17.11.2022 w godzinach od 08.00 do 14.00
         
nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectwa NĘDZA ulice:

        Jana III Sobieskiego, Konarskiego, Zaciszna, Strażacka, Jana Pawła II, Pomiarowa, Rogol,
        Górnicza, Lecznicza, Wiejska, Myśliwska, Rolnicza
z powodu pracy inwestycyjnych na sieci wodociągowej.
        Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.

        Za powyższe utrudnienia przepraszamy.


18.11.2021r

     OGŁOSZENIE

dla mieszkańców sołectwa Ciechowice

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.

01.04.2021
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nędza w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, iż do odwołania nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę, jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. Można wysyłać stan wodomierza na adres: kontakt@pknedza.pl
Jeśli jest taka możliwość, prosimy telefonicznie lub mailem podawać stany wodomierzy do czasu unormowania się sytuacji.


H2O - związek na całe życie        
16.03.2021
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, iż do odwołania nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę, jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. Można wysyłać stan wodomierza na adres: kontakt@pknedza.pl
Jeśli jest taka możliwość, prosimy telefonicznie lub mailem podawać stany wodomierzy do czasu unormowania się sytuacji.

Kasa czynna będzie w miesiącu marzec w dniach:
17, 19, 23, 29, 31 w godzinach od 8.00 – 14.45

O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
Numery kontaktowe do inkasentów:
Nędza, Szymocice, Górki Śląskie - Teresa : 883 394 145
Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Książęca -Grażyna: 883 394 149

18.02.2021r

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy zawiadamia, że w dniu:22.02.2021r w godzinach od 22:00 do 2:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw:
Nędza, Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Kś., Górki Śl.
z powodu prac remontowych.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki

Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki
              25.05.2018r
KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w  Nędzy, ul. Nad Sumina 2, 47-440 Nędza.
2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust.1 lit.b, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nędzy oraz inne podmioty upoważnione.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie dłużej niż 6 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
                                           


2
3.05.2018r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2017  poz. 2180 ) od dnia
25.05.2018r do 24.05.2021r  mieszkańców Gminy Nędza i Gminy Lyski obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 
 
Czytaj więcej w dziale Aktualności..