H2O - związek na całe życie

        
18.02.2021r

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy zawiadamia, że w dniu:22.02.2021r w godzinach od 22:00 do 2:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw:
Nędza, Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Kś., Górki Śl.
z powodu prac remontowych.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki

Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki
            

                                                      W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa informujemy, że nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę,
jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. Jeśli jest taka możliwość, prosimy samemu podawać stany do czasu unormowania się sytuacji.
Jeżeli nie będziemy mieli możliwości kontaktu z państwem, faktura VAT będzie wystawiana na podstawie średniej z ostatnich stanów.
               O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
               Numery kontaktowe do inkasentów:
               Teresa : 883394145
               Grażyna: 883394149

             
Z dniem 27.04.2020r Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy " informuje,
        
iż punkt kasowy zostaje otwarty dla Petentów w godzinach od 8:00 do 12:00.
         Z uwagi na bezpieczeństwo preferujemy płatność kartą płatniczą
.                            
            
                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki

  
            


25.05.2018r
KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w  Nędzy, ul. Nad Sumina 2, 47-440 Nędza.
2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust.1 lit.b, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nędzy oraz inne podmioty upoważnione.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie dłużej niż 6 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
                                           


2
3.05.2018r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2017  poz. 2180 ) od dnia
25.05.2018r do 24.05.2021r  mieszkańców Gminy Nędza i Gminy Lyski obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 
 
Czytaj więcej w dziale Aktualności..