19.06.2024 INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW O CHLOROWANIU WODY

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nędzy Sp. z o.o. informuje, że zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu w ramach profilaktyki mającej na celu zapobiegnięcie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Jego stężenie może być w najbliższych dniach wyczuwalne przez konsumentów ale nie przekracza norm i jest regularnie monitorowany.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W RACIBORZU Z DNIA 15.06.2024R


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Raciborzu informuje, że w dniu 13.06.2024 r. zostały przeprowadzone badania jakości wody z wodociągu Nędza w następujących punktach poboru: Szymocice ul.Wiejska, Przepompownia oraz Szymocice, ul. Źródlana, Przepompownia celem wyjaśnienia sprawy zanieczyszczenia wody pobranej w dniu 11.06.2024r. na Przepompowni w Szymocicach.

OTRZYMANE W DNIU DZISIEJSZYM WYNIKI BADAŃ NIE POTWIERDZIŁY ZANIECZYSZCZENIA BAKTERIAMI PACIORKOWCA KAŁOWEGO. WOBEC POWYŻSZEGO KOMUNIKAT PPIS W RACIBORZU Z DNIA 13.06.2024. PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ

WODA PRZYDATNA DO SPOŻYCIA13.06.2024r
KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Racioborzu informuje, że badania

jakości wody pobranej w Szymocicach  wykazały jej brak przydatności do picia

pod względem mikrobiologicznym z powodu pojedynczej bakterii Enterokoki w 100ml wody.
Woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r
w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Do czasu wyjaśnienia sprawy zalecam korzystanie z wody
do spożycia (picie, sporządzenie posiłków, mycie warzyw i owoców itp.)
pochodzącej z innych źródeł.
Woda może być stosowana do prac porządkowych, mycia, spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, po uzyskaniu kolejnych
wyników analiz.18.11.2021r

     OGŁOSZENIE

dla mieszkańców sołectwa Ciechowice

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.

H2O - związek na całe życie


Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki
              25.05.2018r
KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w  Nędzy, ul. Nad Sumina 2, 47-440 Nędza.
2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust.1 lit.b, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nędzy oraz inne podmioty upoważnione.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie dłużej niż 6 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
                                           


2
3.05.2018r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie 
z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz. U. z 2017  poz. 2180 ) od dnia
25.05.2018r do 24.05.2021r  mieszkańców Gminy Nędza i Gminy Lyski obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 
 
Czytaj więcej w dziale Aktualności..